Szechenyi-2020 falu-program szechenyi-terv-plusz

Adatkezelési Tájékoztató – GDPR

Adatkezelési Tájékoztató – GDPR

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános
adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és
alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban,
valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő): Tác Község Önkormányzata
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 8121 Tác, Kossuth Lajos u. 129.
Email címünk: polghivtac@t-online.hu
Telefonszámunk: +3622588155
Adatvédelmi tisztviselőnk neve: Dr. Fejes Péter
Elérhetősége: drfejes.peter@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

 

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak
védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

 

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű,
kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél
gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt
vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve
postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon
történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak
törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük
azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az
adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen
pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.
Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése
merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti
elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért –
amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem
kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat
kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő
jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:
Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek
Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a községünket érintő rendezvényekről, eseményekről,
programokról, amelyek kapcsán kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek
tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű
felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.
Az adatkezelés célja
A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
alapján.
A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény.
program szervezőjétől, amennyiben nem önkormányzatunk szervezte azt.
Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető,
weboldalunkról eltávolítjuk.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki
meglátogatja az oldalt.
Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A
kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra
használjuk, azokat nem továbbítjuk.
Az adatkezelés célja
Az érdeklődők tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
 név,
 email cím,
 telefonszám,
 cím (postacím).
Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű
kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága
céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta
meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget
teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.
Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és
szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés
(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben
kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára
engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át,
harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta.
Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így
például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség,
bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk
átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott
feladatunk.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt
lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia
megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további
kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé
téve.

Tác - Gorsium Község honlapja 2014